Holy Quran

Surat Al-Fatiha

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah ka

Surat Al-Waqiah

Apabila terjadi hari kiamat Tidak seorangpun dapat berdusta tentang kejadiannya (Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan yang lain) Apabila bumi digoncangkan s

An Nisa

1. O mankind! Be dutiful to your Lord, Who created you from a single person (Adam), and from him (Adam) He created his wife [Hawwa (Eve)], and from them both He created many men and women and fear All

SAMBUTAN DIREKTUR

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puji Syukur atas kehadirat Illahi Robbi, manajemen Sekolah AMEC berhasil memperbaharui layanan online melalui website ini.

70
Madrass
90
Mosque
30
Kids

PILLARS OF ISLAM

RUKUN ISLAM

Rukun Islam adalah lima tindakan dasar dalam Islam, dianggap sebagai pondasi wajib bagi orang-orang beriman dan merupakan dasar dari kehidupan Seorang Muslim

SYAHADAT

Rukun pertama : Bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah secara hak melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.

SHALAT

Shalat lima waktu sehari semalam yang Allah syariatkan untuk menjadi sarana interaksi antara Allah dengan seorang muslim di mana ia bermunajat dan berdoa kepada-Nya. Juga untuk menjadi sarana pencegah bagi seorang muslim dari perbuatan keji dan mungkar

PUASA

Puasa pada bulan Ramadan yaitu bulan kesembilan dari bulan hijriyah.

ZAKAT

Allah telah memerintahkan setiap muslim yang memilki harta mencapai nisab untuk mengeluarkan zakat hartanya setiap tahun. Ia berikan kepada yang berhak menerima dari kalangan fakir serta selain mereka yang zakat boleh diserahkan kepada mereka sebagaimana telah diterangkan dalam Al Qur’an.

HAJI

Rukun Islam kelima adalah ibadah haji ke Baitullah Mekkah sekali seumur hidup bagi yang mampu melaksanakan

OUR SERVICES

REMEMBER YOUR GOD

(QS Ar-Ra’du:28)

“Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan berzikir (mengingat) Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram” (QS ar-Ra’du:28).

PHOTO STREAM

KEPALA SEKOLAH AMEC

OUR BLOG

OUR PARTNER

Penggunaan virtual account untuk seluruh pembayaran Sekolah

Bank BTN

Dekan fak dakwah PTIQ Jakarta, dalam membina program tahfiz

Dekan fak dakwah PTIQ Jakarta

Mulai tahun ajaran 2019-2020, Mr. Zeewari bergabung sebagai

Mr. Zeewari – Cambridge Int
Sale
Prayer Mat
Rp25.00 Rp22
Sale
Attar
Rp15.00 Rp12
Sale
Digital Quran
Rp50.00 Rp45